20-07-2016 14:41:02

Doanh nghiệp

Khi nào cuộc họp đại hội đồng cổ đông khi thành lập doanh nghiệp được coi là hợp lệ?

Xem các bài viết của bientap9 »
Tạo bởi bientap9
Tags:
Khi thành lập doanh nghiệp cổ phần việc triệu tập đại hội đồng cổ đông là vấn đề cũng đồng thời là sự kiện mà nhiều người quan tâm. Có nhiều doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông một cách qua loa thiếu tính hợp pháp đã dẫn đến nhiều tình trạng cũng như những vấn đề khác phát sinh.


Vậy khi nào cuộc họp đại hội đồng cổ đông trong quá trình thành lập doanh nghiệp được xem là hợp lế, hợp pháp, phù hợp với pháp luật hiện hành. Theo đó, sự họp lệ này được đánh giá trên những phương diện sau:

Thứ nhất, cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải diễn ra khi có mặt ít nhất 65% cổ phần biểu quyết. Điều này sẽ đảm bảo về tính hợp pháp đầu tiên của đại hội cổ đông.

Thứ 2, trong trường hợp cuộc họp đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp lần thứ nhất đã triệu tập nhưng chưa đảm bảo thì sẽ được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Theo đó, cuộc họp lần thứ 2 sẽ giảm số phiểu bầu xuống còn 51% cổ phiếu.

Thứ 3, nếu kì họp đại hội đồng cổ đông trong lần thứ 2 không đáp ứng đủ điều kiện thì được tiến hành lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kì họp lần thứ 2 được triệu tập. Đặc biệt, luật cũng quy định, nếu đại hội đồng cổ đông đã phải triệu tập đến lần thứ 3, thì trong lần thứ 3 này, số phần trăm cổ phần không cần thiết.

Nắm được các điều kiên của một kì họp đại hội đồng cổ đông hợp lệ, người thành lập donh nghiệp cổ phần sẽ có thể tránh được tình trạng sơ suất hay những vấn đề pháp lý khác liên quan đến kì họp cổ đông cũng như các chức vụ, quyền hạn và sư phân chia cổ phần trong công ty, doanh nghiệp. Đồng thời, kì họp đại hội đồng cổ đông còn là cơ hội để các cá nhân nhìn nhận lại chiến lược và kế hoạch đã tiến hành để có phương án điều chỉnh phù hợp nhất.

Nguồn: